Entēscht Erwuërdung

Entēscht Erwuërdung

Def än er Schupladd loat
de Erännerung uch schroat,
wel sä äm Deankeln heocht
uch nemest se mih breocht.

Af īst en Lächt se strēft;
Sä gläcklich derno grēft!
Wat se dron än de Hojnd bekit
maocht sä noch mih bekrit.

Et wor äst vun Derteos:
En klinzich heangrich Meos!

(Günther Schuster, 2012)