Fläjjen iwert Kuckucksnäst

Fläjjen iwert Kuckucksnäst

Als Trōpen af der hießer Zegd
huët eas de Wealt gebiuren.
Watt wōre mir, watt se‘ mir hegd?
De Aontfert äs verliuren!

Et gidd en Giest, die äm sich grēft,
die gidd eas viur ze dinken:
Watt än dem Härzen äs gerēft,
känt em getriust verschinken.

Watt em net huët, daot mess em hunn!
Et äs uch net vermiëßen,
äm än det Paradies ze kunn,
sich sealwest ze vergiëßen.

Watt em net äs, daot mess em sen,
daot lihrt ient hegd det Liëwen,
und äs em ierest däck dertän,
mess em nō nooch mih striëwen.

Der Wealt äs em norr gead geneach,
wonn mät Erfolch behongen
zea ärem Prēs mät ärem Zeach
är Usicht widd erlongen.

Und wonn der Mäntsch daot net erlongt,
mess hië änt Shäpp sich läjjen,
dänn et widd Hegd vun äm verlongt,
Iwert Kuckucksnäst ze fläjjen.

Günther Schuster (2012)