Wat äs ijentlich Politik?

WAT ÄS IJENTLICH POLITIK?

E Geang frôcht senje Vuëter: „Wat äs ijentlich Politik?“
Drô sot der Vuëter: „Hir zea me Geang, daot äs gaonz ifach. Säch, ech broinjen det Giëld himen, alsi bän ech der KAPITALISMUS. Denj Motter verwaold det Giëld, sä äs de REJÄRUNG. Der Opa passt af, dat alles senj Iurnung huët, alsi äs hië de GEWÄRKSCHUFT.
Mir alle hun nor int äm Sänn, nehmlich denj Wiuhlergohn, dänn tea bäst det VULK; de Breader die nôch e Baby äs, äs de ZEAKONFT. Huëst tea daot nea verstaonden, me Geang?“ Der Klin iwerliëcht und bidd den Vuëter, en nôch en Nuëcht driw schlôfen ze lossen.

Än der Nuëcht wacht’e af, wel se klener Breader än de Kotsch gemaocht huët und schräcklich breallt. Wel hië net wiß wat ze maochen äs, giht’ë än de Schlôfstuff senjer Ealdern.
Hä loat awer nor de Motter und schläft esi fiëst, dat’ë se net afwäke kaon. Dro giht’ë wegter än de Stuff vum Dänstmedchen, wô sich der Vuëter glatt mät äm vergnächt, wiëhrend der Opa durch det Fenster eanaffeallich zeasegt. Alle sen esi beschiëfticht, dat se net mätbekun dat der kli Geang viur ärem Bät stiht.


Drô beschlesst der Geang, ohnen äst erlädijen ze kennen, wedder schlôfen ze gohn.
Um nechste Morjen frôcht der Vuëter senje Geangen, of hië mät ijäne Wirtern erklere kaon, wat Politik äs?

„Cha“, aontfert der Geang: „Der KAPITALISMUS mässbreocht de ARBEDERKLASS und de GEWÄRKSCHUFT segt zea, wiëhrend de REJÄRUNG schleft. Det VULK widd gaonz ignoriert – und de ZEAKONFT loat än der „SCHEISSE“.

DET ÄS POLITIK!